Untuk Muslim

Hak Penjagaan, Harta Sepencarian & Nafkah (Syariah)

Dalam Islam, seorang ibu diberi hak utama untuk jagaan fizikal atau hadanah anaknya. Di bawah IFLE (Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam), seorang bapa mempunyai hak penjagaan utama kepada anak itu.

Hadanah dan Penjagaan Anak

Dalam Islam, seorang ibu diberi hak utama untuk jagaan fizikal atau hadanah anaknya. Di bawah IFLE (Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam), seorang bapa mempunyai hak penjagaan utama kepada anak itu. Hak penjagaan terutamanya merujuk kepada keputusan mengenai hak undang-undang dan harta anak. Bagaimanapun, bapa akan sentiasa bertanggungjawab untuk menjaga kanak-kanak itu. Hak penjagaan dan jagaan fizikal boleh diubahsuai oleh Mahkamah jika mana-mana pihak melanggar syarat yang diperuntukkan oleh IFLE.

Dalam menentukan hak penjagaan, orang itu mestilah: 
(a) seorang Muslim
(b) orang yang sempurna akal fikiran dan cukup umur;
(c) hidup dalam persekitaran yang sesuai untuk kanak-kanak; dan
(d) orang yang mempunyai tingkah laku yang baik dalam Islam.

Nafkah untuk Isteri Menurut Hukum Syara ‘, Mahkamah mempunyai kuasa memerintahkan suami untuk membayar nafkah kepada isterinya. Mahkamah juga mempunyai kuasa untuk memerintahkan supaya cagaran dibuat dengan nafkah.

Dalam menentukan jumlah nafkah yang diperintahkan, Mahkamah akan mempertimbangkan:
(a) keupayaan pendapatan suami; dan
(b) keperluan kewangan isteri.

Hak isteri untuk nafkah boleh dihentikan apabila:
(a) isteri mati;
(b) isteri tidak taat (nusyuz); dan
(c) isteri berkahwin semula.

Nafkah untuk kanak-kanak Di dalam Islam, adalah tanggungjawab suami untuk menanggung kanak-kanak sama ada anak-anak tinggal bersamanya atau dengan isterinya atau mana-mana orang lain. Dia mesti menyediakan tempat tinggal, makanan, pakaian, rawatan dan pendidikan mengikut kemampuan dan perubatan atau membayar kos perubatan untuknya. Perintah untuk nafkah tamat apabila kanak-kanak mencapai lapan belas (18) tahun.

Aset Perkahwinan Aset perkahwinan adalah aset yang diperolehi kedua-dua pihak memperoleh semasa perkahwinan. Dalam keadaan ini Mahkamah biasanya akan memerintahkan penjualan hartanah dan membahagikan hasil jualan antara pihak-pihak. Mahkamah juga akan mengambil kira perkara berikut apabila membuat perintah yang berkenaan: 

(a) Berapa banyak anda dan suami anda menyumbang dalam bentuk wang untuk mendapatkan aset (peranan anda sebagai suri rumah juga akan diambil kira sebagai sumbangan kewangan).
(b) Apa-apa pinjaman yang diambil oleh suami atau isteri untuk faedah keluarga juga dipertimbangkan.
(c) Keperluan anak-anak bawah umur.

Harta Sepencarian Sekiranya aset diperolehi oleh usaha tunggal satu pihak sahaja, Mahkamah hendaklah mempertimbangkan fakta-fakta berikut dalam membahagikan aset: 

(a) Tahap sumbangan yang dibuat oleh pihak lagi satu yang tidak memperoleh harta itu, kepada kebajikan keluarga, misalnya menjaga kebersihan rumah, memasak dan secara umum, menjaga dan menjaga keluarga; dan
(b) Keperluan anak-anak bawah umur.

Harta Lain Mana-mana harta yang dimiliki oleh isteri sebelum atau selepas perkahwinan hanyalah harta isteri dan suami tidak boleh membuat tuntutan ke atas harta itu kecuali setakat yang dia telah menyumbang kepada peningkatan aset.

Nafkah & Harta (Syariah)

Nafkah Selepas proses perceraian, anda berhak menuntut:

  1. Nafkah Iddah (S.59)
  2. Nafkah tertunggak isteri (jika pada masa perkahwinan suami gagal memberi anda nafkah).(S.69)
  3. Nafkah anak dan nafkah tertunggak anak (jika anda diberi hak penjagaan anak secara kekal atau sementara) (S.72 & S.77)

Mutah (Bayaran saguhati)
(S.56)
Anda berhak memohon mutah daripada suami anda selepas perceraian. Jumlah mutah akan ditetapkan oleh mahkamah mengikut Hukum Syarak. Diantara perkiraan mutah ialah: Nafkah Harian x Tempoh Perkahwinan

Harta Sepencarian (S.58)
Anda berhak memohon harta yang terkumpul semasa perkahwinan anda dan suami. Mahkamah akan membuat keputusan mengenai kadar pembahagian harta tersebut dengan mengambil kira sumbangan anda seperti:
(a) kewangan, harta benda atau tenaga;
(b) hutang untuk kepentingan bersama semasa perkahwinan;dan
(c) keperluan anak-anak yang belum dewasa.

Anda berhak menuntut harta sepencarian walaupun harta yang diperolehi semasa perkahwinan hanya daripada usaha suami sahaja. Mahkamah akan membahagikan harta tersebut dengan mengambil kira:
(a) sumbangan tenaga anda terhadap kebajikan keluarga;
(b) sumbangan tenaga anda yang membolehkan suami mengumpul harta; dan
(c) keperluan anak-anak yang belum dewasa daripada perkahwinan anda.

Hak Tempat Tinggal (S.71)
Anda berhak tinggal di rumah yang didiami semasa perkahwinan selagi suami anda tidak menyediakan tempat tinggal lain yang bersesuaian. Hak tempat tinggal akan terbatal apabila:
(a) tamat tempoh ‘iddah
(b) tamat tempoh penjagaan anak (hingga umur 18 tahun atau lebih)
(c) anda berkahwin lain
(d) anda berlaku keji

Hadanah dan Penjagaan Anak
(S.81)
Anda mempunyai keutamaan ke atas hadanah (custody) anak dan suami pula ke atas penjagaan (guardianship) hak dan harta anak. Hak-hak tersebut boleh dicabar di mahkamah jika salah satu pihak dianggap tidak sesuai diberi hak tersebut. Mahkamah akan mengambil kira kepentingan anak.

Rujuk bahan sumber.